بهای انواع گوشي هاي موبايل سامسونگ در بازار+جدول
سرویس اقتصادی جام نیوز قيمت انواع گوشي هاي موبايل سامسونگ را براي سهولت دسترسي کاربران منتشر کرد.

قيمت انواع گوشي هاي سامسونگ در بازار به شرح زير است

Samsung I۹۱۰۰ Galaxy S II

۱,۲۰۰,۰۰۰

Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S ۴ . ۱۶

۳,۱۰۰,۰۰۰

Samsung I۹۳۰۰ Galaxy S III . ۱۶

۱,۵۵۰,۰۰۰

Samsung I۸۱۹۰ Galaxy S III mini

۹۷۵,۰۰۰

Samsung i۹۲۷ Captivate Glide

۸۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۶۵,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۲,۰۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy W I۸۱۵۰

۷۸۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۴۹۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۱۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۳۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۴۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۶۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S۵۳۰۲

۳۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۴۱۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۴۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Music

۵۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Music Duos

۵۱۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰

۱,۹۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note

۱,۶۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۵۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲

۱,۲۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۶۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Beam

۱,۵۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۵۰,۰۰۰

Samsung B۷۳۵۰ Omnia PRO ۴

۸۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۶۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۷۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۴۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۶۰,۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۳۰,۰۰۰

Samsung S۳۶۰۰

۲۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S۵۳۰۲

۳۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۳۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰

۱,۸۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۱,۹۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۵۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Music

۵۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲

۱,۲۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۷۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

Samsung E۱۱۹۰

۸۰,۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۴۰۸,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۲,۰۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۰

۱,۱۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۵۳۵,۰۰۰

Samsung i۹۲۷ Captivate Glide

۱,۰۸۰,۰۰۰

Samsung S۵۶۱۰

۳۵۰,۰۰۰

Samsung S۵۶۱۰

۳۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۴۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۹۰,۰۰۰

Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S ۴

۳,۷۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۸.۰ N۵۱۰۰

۲,۳۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۹۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۷۰۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S۵۳۰۲

۳۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۴۱۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲

۱,۲۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰

۱,۸۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۱,۹۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy mini ۲ S۶۵۰۰

۴۷۰,۰۰۰

Samsung C۳۵۲۰

۲۲۰,۰۰۰

Samsung E۱۲۰۵

۸۵,۰۰۰

Samsung E۱۱۹۰

۸۵,۰۰۰

Samsung E۱۱۵۰

۸۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۶۷۰,۰۰۰

Samsung Galaxy W I۸۱۵۰

۷۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۷۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S۵۳۰۲

۳۴۵,۰۰۰

Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲

۳۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۳۳۰,۰۰۰

Samsung S۳۸۵۰ Corby II

۲۹۵,۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۶۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۴۰,۰۰۰

Samsung S۵۶۱۰

۳۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۴۱۱,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۱۰۰,۰۰۰

Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲

۲۰۸,۰۰۰

Samsung Galaxy mini ۲ S۶۵۰۰

۴۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۷۰۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace Duos

۵۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۳۷۵,۰۰۰

Samsung C۳۵۲۰

۱۹۵,۰۰۰

Samsung E۱۱۹۰

۷۳,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۷.۷

۱,۸۵۰,۰۰۰

Samsung I۹۵۰۰ Galaxy S ۴

۳,۰۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۸.۰ N۵۱۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰

۱,۳۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰

۴۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۰

۱۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace ۲

۶۸۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Ace S۵۸۳۰

۵۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Note

۱,۶۲۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Note II N۷۱۰۰

۱,۹۳۰,۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰

۱,۰۵۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S۵۳۰۲

۳۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۴۴,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۴۳۰,۰۰۰

Samsung C۳۳۳۰ Champ ۲

۲۰۰,۰۰۰

Samsung Galaxy mini ۲ S۶۵۰۰

۴۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۴۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۴۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۳۹۸,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۴۸,۰۰۰

Samsung Galaxy Grand I۹۰۸۲

۱,۲۱۰,۰۰۰

Samsung I۹۰۷۰ Galaxy S Advance

۸۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Note

۱,۶۳۰,۰۰۰

Samsung Galaxy S Duos S۷۵۶۲

۷۴۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Mini S۵۵۷۰

۳۹۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Y Duos

۴۶۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Music Duos

۴۸۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket

۳۳۷,۰۰۰

Samsung Galaxy mini ۲ S۶۵۰۰

۴۹۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Pocket Duos S۵۳۰۲

۳۶۳,۰۰۰

Samsung Star ۳ Duos S۵۲۲۲

۳۱۰,۰۰۰

Samsung Star ۳

۳۰۵,۰۰۰

Samsung S۳۶۵۰ Corby

۳۰۰,۰۰۰

Samsung S۳۶۰۰

۲۴۵,۰۰۰

Samsung S۵۲۳۰ Star

۳۰۰,۰۰۰

Samsung S۳۸۵۰ Corby II

۳۰۵,۰۰۰

Samsung S۵۶۱۰

۳۷۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Y S۵۳۶۰

۳۷۳,۰۰۰

Samsung Galaxy Young S۶۳۱۰

۴۴۵,۰۰۰

Samsung E۱۱۵۰

۸۰,۰۰۰

Samsung C۳۳۰۰K Champ

۲۲۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Gio S۵۶۶۰

۵۴۰,۰۰۰

Samsung Galaxy Fit S۵۶۷۰

۵۲۵,۰۰۰

Samsung E۱۲۰۵

۶۷,۰۰۰

Samsung C۳۳۱۲ Duos

۲۲۸,۰۰۰

Samsung C۳۵۲۰

۲۱۵,۰۰۰

Samsung E۱۲۳۲B

۱۱۵,۰۰۰

Samsung E۱۱۹۰

۷۸,۰۰۰

 

 

باشگاه

110

110

 

کد خبر: 178983
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ - ۱۶:۱۹
چاپ خبر

جام نیوز
اخبار رسانه های برون مرزی