شش لیگ:

گفته میشود؟ خوب حرف بدیه توهم ابیها را سکته می‌ده از این حرفای بد بد نزن وقتی اتفاق افتاد ما اماده اب سرد بریزیم اونجاشون که میسوزه