ششلیک:

بیرانوند به باشکاهی خوب خارج از کشور برود ناراحت نمی‌شویم و میشود برایش جانشین ببینیم