نادر:

از این شایعات در این فصل زیاد است . کسی مثل کاوه که به پرسپولیس گل زده و اون همه شادی کرده خودش خراب نمی‌کنه.