بدون نام:

وای چه جالب ندیده بودم همچه چیزی بعد از ابقلاب