بدون نام:

ببخشید ازطرفداران روحانی و وزرایش نباید بیشتر ازاین انتظار داشت....بقیه را خودتان بخوانید... مرگ بر منافق