بدون نام:

تو کشور ما اول به دزدها جایزه میدن , بعد اینا حزی درست میکنند بعد میشن همه کاره مملکت.