مدافع حرم:

آقای روحانی چون تمام تخم مرغهای خودرا در سبد مذاکره با اروپا گذاشت واروپاهم تو دهنی محکمی به ظریف زد تا بفهمد که در عرضه دیپلماسی دکتر جلیلی لازم است که پایش را برای مملکت داده ...