مهرداد:

اگ وجود دارید مناظره رودررو. پشت سر خیلی تهمت‌ها میشه زد