شورجه:

بد بخت آنهایی که این کارگزار متخلف را قربانی کرده اند که رای جمع کنند!