سور یاس:

در زمان ریاست جمهوری شما چه فساد هایی صورت گرفته