بدون نام:

شما با رای دادن به روحانی اختلاسگران را روی کار آوردید حالا می‌پرسی از اختلاسگران چه خبر!
با نه به روحانی و آری به رئیسی جلوی اختلاسگران به بدنه دولت را بگکیریم.
اختلاسگران را از طریق قوه قضیه پیگیری کن . مگر یک نمونه دخحتر قاچاقچی وزیر اموزش و پرورش را ندیدی