فوتبالی:

کاوه را هم با سرو صدا اوردین و 6 تا خوردین. دستتونو هم تو پوشت گردو گذاشت و رفت. ببینیم تیم بعدی کیه قراره 6 تا بزنه به شما