امیرصولتی:

کادر ......بیروزی با قول انداختن عکسً این جوجه نوبا ی فوتبال اونو وادار کردن مخالف استقلال کبیر "عقده روی دل" همه لنکیا حرف بزنه اخه اینم نشریه است !؟برا سبزی فروشها خوبه سبزی باکثافتاش توش بذارن