بدون نام:

پرسپولیس هم میتواند دو الی سه مهره اصلی استقلال را اگر استقلالیها رامین را بگیرند پرسپولیس هم دو الی سه مهره استقلال را بگیرد