بدون نام:

نه اینکه تبم آشغالای کیسه کش بی وطن خیلی مهمه؟
در طول تاریخ ننگین کیسه فقط یه مشت بی غیرت بی وطن وجود داشتن مثل منصور و ناصر و فرناز و....