بدون نام:

من به روحانی رای دادم چون از رئیسی می ترسیدم ولی باید اعتراف کنم مشکل اقتصادکشور ما فقط ندانم کاری های روحانی است و بس