ششلیک:

اون مدیران نادان فدراسیون که مصاحبه‌های احمقانه می‌کردند کجایند ؟