بدون نام:

ترامپ تویک حیوان پست بیشعور هستی که هیچ پوخی نیستی اگر خطای کنی امکان داردرزمندگان ایران یک دفعه از طریق دریا واز مرزهای آمریکا وارد خاک آن کشور شود آن موقع است که کاسه سر تورا با پهن پر میکنند