ششلیک:

حول و ولا ورت داشته ببین خودت هم باورت می‌شه ها