علی:

کافر همه را به کیش خود پندارد این پدر سوخته‌ها خودشان نا مشروع و فاسد و دروغگو هستند فکر می‌کنند همه مثل خودشان هستند