بدون نام:

مردم پول ندارن نون بخرن! شما شیشلیک میزاری؟ ای کوفتت شه!