بدون نام:

با این وضع انتظار داری زندگی با دوام داشته باشی! انسانی که عبد خدا نباشد همان بهتر که نسلش قطع شود!