بی نام:

مزخرف نگین گران کردن بنزین فقط برای در آمدزایی دولت انجام میشود این دولت فک مبارزه با آلودگی هوا نیست اگر چنین بود طرح ممنوعیت تردد ایجاد نمی‌کرد بعد برای نقض ان مجوز فروشی کند.اگر صدلقت دارد شهرداری کمی بجای برج سازی پارکینک در سطح شهر بسازد. مسلمل نمی‌سازد تا بتوانند راننده‌های نگزری از پارک در اینجا و آجا را جریمه کنند. شما نویسنده محترم مانند شاعران درباری در مدح حاکم و توجیح کارهایش شعر نگو.