بدون نام:

اگر تاریخ را مطالعه کنیم می‌دانیم که جنگ افروزان افرادی بودند جاهل ونادان مضاف بر آن مغرور وجاه طلب و در عین آدم‌های ترسو هم بودند. در حال حاضر دولت ترامپ وخود ترامپ هم از آن قماش آدم‌ها هستند. و آدم‌های ترسو هستند ولی خباثت درونیشان آنهارا وادار میکند کارهای احمقانه انجام بدهند. شاید هم جنگی شروع کنند میلیونها انسان بیگناه را بکشتن میدهند وخسارت جانی ومالی بکشور خود میزنند در آخر هیچ نتیجه بدست نمی‌آورند جزء سرخوردگی وحرمان بدبختی