محمد:

اتفاقا نظر پسرا همینه که میگی هست اونم که میبینی پسری به شما نگا میکنه واسه زیبایی که خدا به شما داده وگرنه اخه پسر پولش زیاده که خرج شمارو بده اصلا باید شمارو تحریم کنیم ازدواج نکنیم بعد ببینم مرغت کبک میخونه یا نه
خودشیفته خخخخخخخ الانه که یه لززله 8 ریشتری بیاد