محمد:

راستی اگه تحریم شدین باید از دخترایه دیگه مغذرت بخوای گناهه اونا چیه که دوس پسرت ولت کرده عقده کردی خخخخخخ