محمد:

خب خب بابات میدونه پوله لاک ناخنتو دادی نت گرفتی اومدی داری حزیون میگی
خخخخخ
امون از نت که خیلیاو جوی کرد