محمد:

با این حرفت موافقم متاسفم واسه پسرایی که خیلی از نی نی هارو با رو دادنشون شاخ کردن اخه دخترو چه نت اومدن پول ندارن عروسکشونو تعمیر کنن عقده شونو تو نت در میارن