محمد:

مشکه ما پسرا اینه که
خودمونو دسته کم گرفتیم میخان رومون سوار شن