بدون نام:

خوب که چی دیدن تصویر ترانه یزیدی دیدن دارد