بدون نام:

ترامپ بیش از یک ابله چیز دیگری نیست ترامپ از خود هیچ اختیاری ندارد مانند عروسک کوکی دست صهیونیستهای آمریکایی واسرائیلی کوک میشود.در خفا هرچه آنها میگویند این بلغور میکند . پدر آنها را از قبر بیرون بکشی از برجام خارج نمیشوند. فقط میخواهند بر جام‌های دیگری بر ایران تحمیل کنند وامتیازهای بیشتری بگیرند . در این مورد نفوذی‌های هم در داخل دارند . در کارها نق میزنند .کارشکنی میکنند وسعی میکنند دل مسئولین را خالی کنند تا به برجام‌های دیگر تن در دهند