دختر:

با نظر نویسنده موافقم واینکه اقا محمد خیلی باهالی فکر کنم کسی جلو سما خیلی حرف نمی‌زنه