ششلیک:

ما از ضعف انها خوشحال نیستیم فوتبال قدرتمند می‌خواهیم