بدون نام:

روسیه خوب داره تو منطقه جولان میده و آمریکا بسیار نگران است