بدون نام:

خود زیبا کام هم مواجب بگیر حکومت است فقط چشم و رو ندارد