بدون نام:

قاتل کودکان مناطق زلزله زده غرب کشور چقدر ادعای آدم بودن دارد.
3/5 میلیارد را برای هزینه در مناطق زلزله زده پس بده