کاظمی:

اقا زیبا اگر اینجوری نظر ندهد پس چگونه خودشرا معرفی کند که باایراان جور نیست