رحیم پور:

مشخصه از نحوه شناخت جاسوسان توسط استاد رحیم پور نگران شدید