بدون نام:

زیبا کلام سیرت کثیفی دارد. بیشتر تهیه کننده خوراک خبری رسانه‌های بیگانه است.