بدون نام:

غلط زیادی کردی با پدر مادر زن فرزندت جنایت کار و قاتل هزاران انسان بی گناه سوری عراقی انشالله که این ارزو را با خودت به گور ببری