جذاب:

خودتونو نکشید. اول ازدواج کنید اگه چشمتون هرز نباشه مفهومه این حرفها رو میفهمید.