بدون نام:

حالا ما جواب بدیم چه اثری داره؟ مگه مسئولین گوش میدن به حرف ما کارگرها