بدون نام:

یک پنجم حقوق مسئولین
ببخشید یک پنجاهم حقوق مسئولین
بازم ببخشید یک پانصدم حقوق مسئولین