مهدی:

داریم به خودمون لطف میکنیم. چقدر تحلیلیتون ضعیفه