لنگی:

میگم با این جت سقوط کنن خیلی بیشتر بهشون میاد