بیگدلی:

۱ـ عکس‌ها که از کادر خبر زده بیرون
۲ـ زیر عکس رئیس فرقه ، کلمه "این" اضافی ست.