بدون نام:

ولی کثافت خوب سوار خر مراد شده و ژول جمع می‌کنه همین‌ها برای اونها خوبن