بدون نام:

این یعنی نفوذ بقایای حزب منحله بعث در بین گروهای معترض عراق وانحراف انها