محمد:

سلام ما کردها همیشه باهم برادر ویکی و یکپارچه بودیم و خواهیم بود این شما سید که مثل کف روی آب با یک موج دیر ازبین خواهید رفت بترسید از آن روز که پستهای ما باهم گره بخورد ویکی شود